Wystawa „TÊTE-À-TÊTE. Kolekcja Malwiny Konopackiej w spotkaniu z klasykami” – 18.04-14.05.2022

TÊTE-À-TÊTE.
Kolekcja Malwiny Konopackiej
w spotkaniu z klasykami

Na wystawie zaprezentowana będzie nowa kolekcja ceramiki kolekcjonerskiej Malwiny Konopackiej wraz z unikatową wersją wazonu OKO/Twarz z kolekcji TÊTE-À-TÊTE. Obiekt zostanie wystawiony na Aukcję Jednego Obiektu w dniu finisażu wystawy – 14. maja o godz. 22:00. Uzupełnieniem ekspozycji będą unikatowe wzory ceramiki z Włocławskich Zakładów Fajansu z kolekcji Radosława Czarnego.

 

 

Oko na talerzu. Usta na ścianie. Dłoń na półce. Ceramiczna kompozycja otwarta i relacja z tradycją.

Kolekcja ceramicznych talerzy Malwiny Konopackiej to najnowsza odsłona form spod znaku OKO. Ponownie jej tematem staje się ciało. Wizerunek zostaje rozbity na pojedyncze fragmenty. Spojrzenia skupiają się na poszczególnych detalach – patrzące oko, uśmiechnięte usta, dłoń przeczesująca włosy. Ceramiczne tworzywo pokrywają malarskie zapisy tych detali. Limitowana kolekcja ceramicznych pater składa się z portretów w czterech wariantach kolorystycznych. Podzielone na zestawy po siedem sztuk wspólnie tworzą całość – wrażeniowy obraz ciała. Dopiero po złożeniu zestawu, stojąc w cztery oczy z fragmentarycznym wizerunkiem, możemy poznać głębiej postać. Ale nie musimy! Autorka zastosowała kompozycję otwartą. To od odbiorcy zależy, w jaki sposób na nią spojrzy. Grając barwą, może stworzyć twarz swojego rozmówcy o zróżnicowanej palecie, a kompletując talerze z wybranym detalem, może śledzić drogę, którą ręka prowadziła pędzel po powierzchni ceramicznych naczyń. Spośród natłoku spojrzeń i detali można w końcu wybrać jeden talerz i cieszyć się jego indywidualnością.

Twarze na ceramice to powrót do korzeni ceramicznych form Malwiny Konopackiej. Wykorzystanie wizerunku ciała wyróżniało ceramiczne kolekcje projektantki od premiery klasycznego już dzisiaj wazonu OKO. Malarski autoportret stał się wówczas głównym punktem dla rozwoju serii Kobalt (2014). Kolejne eksperymenty formalne autorki skupiały się na działaniu barwy i formy przestrzennej. Swoisty powrót do malarskiego gestu w limitowanej kolekcji ceramiki kolekcjonerskiej zwraca uwagę na ponadczasowy charakter plastycznego uproszczenia i mocy portretu.

Ekspozycja limitowanej kolekcji w konkretnej przestrzeni pozwala doświadczyć różnych punktów postrzegania wizerunku. Otwarta koncepcja kompozycyjna zaprasza odbiorców i określa przestrzeń wymiany osobistych spostrzeżeń, subiektywnych zerknięć. W portretach Konopacka wraca do początków swojej ceramicznej drogi. Malowane ścianki naczyń stają się elementem łączącym współczesność z najlepszą tradycją polskiej ceramiki. Lekkość graficznego rysunku i organiczny rytm form był celem, o który walczyli wybitni projektanci ponad pół wieku temu.

Fantastyczna ceramika”, którą tworzyli Elżbieta Piwek-Białoborska, Wit Płażewski i Jan Sowiński, redefiniowała uświęcone tradycją formy fajansu. Róże, fiołki, lilie i „tancerki bosonóżki” były wytworem niezdrowej metody wytwarzania przedmiotu – podporządkowanej produkcji maszynowej. Pokupna tandeta utrwalała porządek klasowego świata. Odbiorca w latach 50. i 60. szukał i potrzebował czegoś innego. Powtórne skupienie na tradycji formy określało technikę wykonania – w całości bazującej na ręcznej pracy malarek. To z kolei dało możliwość odrzucenia starych form i otwierało pole eksperymentu. Organiczna linia wyznaczona pędzlem wskazywała kierunek świeżego podejścia do tradycyjnego materiału. Włocławski fajans w projektach postępowych projektantów tworzył świeżą estetykę młodego pokolenia. Talerze z najnowszej kolekcji Malwiny Konopackiej zyskują nowy wyraz w momencie spotkania z wzorami Piwek-Białoborskiej, Jana Sowińskiego oraz Wita Płażewskiego z kolekcji Radosława Czarnego. Podobnie jak we włocławskiej wytwórni prace spod znaku Malwina Konopacka Studio powstają w lokalnej manufakturze przy wykorzystaniu metod wykwalifikowanych technologów oraz wiedzy ceramiczek i ceramików wywodzących się z Zakładów Porcelitu Stołowego w Pruszkowie.

Spotkanie ceramicznej kolekcji Malwiny Konopackiej z historycznymi naczyniami z Zakładów Fajansu we Włocławku ma na celu pokazanie długich relacji pojawiających się na polu wzornictwa. Teraźniejszość spotyka się z tradycją i wobec tradycji zyskuje nową perspektywę.

Jędrzej Zakrzewski

 

 

TÊTE-À-TÊTE

Malwina Konopacka face to face with the classics

An eye on a plate. The Lips on the wall. A hand on the shelf. It’s a free ceramic composition that correlates with tradition.

The collection of ceramic plates by Malwina Konopacka is the latest version of the OKO (The EYE) forms. Once again he body again becomes its main theme. The image is divided into individual fragments. Our glances focus on individual details – staring eye, smiling mouth, hand combing through hair. The ceramic material is covered with painter’s records of these details. The limited collection of ceramic plates consists of several variants of portraits, divided into sets of seven. Sets form a whole – a sensual image of the body. Only after assembling the set, standing face to face with the fragmented image, we can get to know the full figure. But we don’t have to do it that way! The author used a free composition of a set. It is up to us how we look at it. The key here may be the colour –  the face of the interlocutor can be created with a diversified palette.Likewise you can choose one plate from the multitude of looks and details and enjoy its individuality.

Form Malwina Konopacka portraits on ceramics seems to be a return to the roots of her designer path.The use of the body image distinguished the designer’s ceramic collections from the premiere of the classic OKO (The EYE) vase. The painter’s self-portrait then became the main point for the development of the Kobalt / 2014 series. The author’s subsequent formal experiments focused on the effects of color, tectonics and spatial forms. A return to the painting gesture in the limited series of collector’s ceramics draws attention to the timeless nature of artistic simplification and the power of the portrait.

Displaying the limited collection in a specific space allows visitors to experience different points of image perception. The composition invites the public and gives the possibility for exchanging personal observations and subjective glances. Painted walls of ceramic vessels become an element that connects modernity with the best tradition of Polish ceramics design. The lightness of the graphic drawing and the organic rhythm of the forms was the goal that outstanding designers fought for over half a century ago.

“Fantastical ceramics”, created by Elżbieta Piwek-Białoborska, Wit Płażewski