O NAS

Fundacja Promocji Sztuki Polskiej została powołana w 2014 roku, zaś w 2018 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.


Celami fundacji są:

1) utrzymanie i rozwój kultury, edukacji i sztuki polskiej,

2) upowszechnianie wiedzy o sztuce i kulturze polskiej oraz jej osiągnięciach w kraju i za granicą,

3) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, zawodowymi oraz edukacyjnymi,

4) działania edukacyjno-oświatowe szkolne i pozaszkolne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury i sztuki,

5) propagowanie przedsiębiorczości wśród artystów i ludzi kultury,

6) ochrona polskiej tradycji, dóbr kultury polskiej oraz dziedzictwa narodowego szerzenie przyjaźni oraz rozwoju osobistego w Polsce i na świecie,

7) podtrzymywanie tradycji polskiej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9) propagowanie wiedzy o potrzebie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnacji tradycji,

10) skupianie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą,

11) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów w sferze kultury i współpracy między społeczeństwami,

12) prowadzenie działalności charytatywnej w celu promowania artystów i twórców kultury poprzez wystawy, wydawnictwa itp. oraz współtworzenia funduszy ratujących zabytki,

13) eliminowanie z obrotu fałszywych dzieł sztuki oraz propagowanie uczciwego obrotu auten tycznymi dziełami sztuki.


Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:

1) organizowanie i finansowanie wystaw, targów, aukcji i wydarzeń artystycznych w kraju i zagranicą,

2) organizowanie i finansowanie plenerów, konferencji, szkoleń, seminariów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą,

3) organizowanie i finansowanie prac nad katalogowaniem i archiwizacją sztuki polskiej,

4) organizowanie i finansowanie wszelkich innych działań w zakresie upowszechniania wiedzy o sztuce polskiej,

5) organizowanie i finansowanie wydawnictw szkoleniowych,

6) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, wystawienniczej i medialnej,

7) organizowanie i finansowanie jednostek edukacyjnych na poziomie wyższym, policealnym i kursowym,

8) organizowanie i finansowanie merytorycznych punktów informacyjnych dla młodzieży podejmującej kształcenie na poziomie wyższym, policealnym i kursowym,

9) organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

10) niedochodowe prowadzenie i wspomaganie działalności edukacyjnej, badawczej i naukowej,

11) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, doradczej, wychowawczej, kulturalnej, merytorycznej,

12) tworzenie warunków do rozwoju w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, edukacji, oświaty i kultury,

13) organizowanie i finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,

14) inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe lub finansowe działań innych podmiotów i osób zajmujących się działalnością należącą do statutowych celów fundacji; w zakresie tych działań Fundacja może występować jako operator, koordynator lub administrator działań,

15) przygotowywanie i prowadzenie programów rozwoju obszarów będących przedmiotem zainteresowania fundacji jako operator, koordynator lub administrator działań, tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej mogącej się stać fundamentem kolekcji muzealnej.

16) współpraca z muzeami, rzeczoznawcami, pracowniami konserwacji dzieł sztuki, historykami sztuki, biegłymi, personelem naukowym oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.