O NAS

Fundacja Promocji Sztuki Polskiej została powołana w 2014 roku, zaś w 2018 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.


Celami fundacji są:

1) utrzymanie i rozwój kultury, edukacji i sztuki polskiej,

2) upowszechnianie wiedzy o sztuce i kulturze polskiej oraz jej osiągnięciach w kraju i za granicą,

3) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, zawodowymi oraz edukacyjnymi,

4) działania edukacyjno-oświatowe szkolne i pozaszkolne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury i sztuki,

5) propagowanie przedsiębiorczości wśród artystów i ludzi kultury,

6) ochrona polskiej tradycji, dóbr kultury polskiej oraz dziedzictwa narodowego szerzenie przyjaźni oraz rozwoju osobistego w Polsce i na świecie,

7) podtrzymywanie tradycji polskiej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9) propagowanie wiedzy o potrzebie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnacji tradycji,

10) skupianie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą,

11) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów w sferze kultury i współpracy między społeczeństwami,

12) prowadzenie działalności charytatywnej w celu promowania artystów i twórców kultury poprzez wystawy, wydawnictwa itp. oraz współtworzenia funduszy ratujących zabytki,

13) eliminowanie z obrotu fałszywych dzieł sztuki oraz propagowanie uczciwego obrotu auten tycznymi dziełami sztuki.


Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:

1) organizowanie i finansowanie wystaw, targów, aukcji i wydarzeń artystycznych w kraju i zagranicą,

2) organizowanie i finansowanie plenerów, konferencji, szkoleń, seminariów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą,

3) organizowanie i finansowanie prac nad katalogowaniem i archiwizacją sztuki polskiej,

4) organizowanie i finansowanie wszelkich innych działań w zakresie upowszechniania wiedzy o sztuce polskiej,

5) organizowanie i finansowanie wydawnictw szkoleniowych,

6) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, wystawienniczej i medialnej,

7) organizowanie i finansowanie jednostek edukacyjnych na poziomie wyższym, policealnym i kursowym,

8) organizowanie i finansowanie merytorycznych punktów informacyjnych dla młodzieży podejmującej kształcenie na poziomie wyższym, policealnym i kursowym,

9) organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

10) niedochodowe prowadzenie i wspomaganie działalności edukacyjnej, badawczej i naukowej,

11) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, doradczej, wychowawczej, kulturalnej, merytorycznej,

12) tworzenie warunków do rozwoju w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, edukacji, oświaty i kultury,

13) organizowanie i finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,

14) inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe lub finansowe działań innych podmiotów i osób zajmujących się działalnością należącą do statutowych celów fundacji; w zakresie tych działań Fundacja może występować jako operator, koordynator lub administrator działań,

15) przygotowywanie i prowadzenie programów rozwoju obszarów będących przedmiotem zainteresowania fundacji jako operator, koordynator lub administrator działań, tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej mogącej się stać fundamentem kolekcji muzealnej.

16) współpraca z muzeami, rzeczoznawcami, pracowniami konserwacji dzieł sztuki, historykami sztuki, biegłymi, personelem naukowym oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Witaj na naszej nowej i ulepszonej stronie – witrynie, która kompleksowo opisuje kasyna internetowe i wszystko co związane z branżą iGaming. Być może zaglądałeś tu już wcześniej, bądź jest to Twoja pierwsza wizyta. To nie istotne. W obu przypadkach mamy nadzieję, że będzie to dla Ciebie świetne doświadczenie i zapamiętasz je na długo. Jesteś tu zapewne dlatego, gdyż interesują Cię kasyna online lub pozostałe sprawy związane z branżą iGaming. Zapewniamy, że nie mogłeś trafić lepiej! Na kasyno online polskie Tutaj znajdziesz listę najbardziej niezawodnych kasyn, które osobiście sprawdziliśmy, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące gier na prawdziwe pieniądze i wszystkie informacje na temat hazardu z prawdziwymi pieniędzmi, Ogólnie rzecz biorąc, proces gry naprawdę nie różni się od tego na darmowych automatach online i jest łatwy do uzyskania nawet dla początkujących. Po pierwsze, aby grać online na prawdziwe pieniądze, powinieneś wybrać kasyno online